09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

Zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszczalność zmiany treści SIWZ zbadała Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 629/19.

W wyroku wydanym 19 kwietnia 2019 r. Izba oceniła, że nie tylko Wykonawcy, lecz również Zamawiający jest związany postanowieniami SIWZ. Zatem na etapie po złożeniu ofert, Zamawiający nie może dowolnie zmieniać SIWZ, ani od nich odstępować.

„Stanowiłoby to naruszenie art. 7 ust. 1 PZP – zasady równego traktowania Wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z regułami PZP, przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji.” (KIO 629/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi