13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozważała kwestię stosowania zasady przejrzystości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawie o sygn. akt KIO 1991/18 Izba uznała, że wyrażona w art. 7 ust. 1 PZP zasada, obecnie jest formułowana jako zasada przejrzystości.

Przypomnijmy – zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP – Zamawiający jest zobligowany przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zdaniem Izby, w pewnych okolicznościach zasada przejrzystości nakłada na Zamawiającego zakaz wyciągania negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy. Dotyczy to sytuacji, kiedy Wykonawca nie dopełni obowiązku niewynikającego wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązujących przepisów prawa krajowego, lecz jedynie z wykładni tych przepisów lub dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy lub sądownictwo występujących w tej dokumentacji luk.

Ewentualne negatywne konsekwencje wobec Wykonawcy można wyciągnąć wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który wyraźnie wynika z dokumentacji przetargowej lub obowiązujących przepisów prawa krajowego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa