18.04.2018

Prawo wykonawcy do zmiany oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W myśl art. 84 ust. 1 PZP przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2018 r. (KIO 40/18) wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie po terminie składania ofert jest możliwe jedynie w okolicznościach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP. Może zatem dotyczyć wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Jak stanowi art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

„Powołany przepis ma charakter wyjątku od zasady, iż złożona oferta od początku powinna odpowiadać w pełni SIWZ. Instytucja przewidziana w art. 87 ust. 2 PZP służy udzieleniu zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą i ma eliminować sytuacje, w których z powodu nieistotnych omyłek czy niezamierzonych opuszczeń, odrzucane byłyby oferty gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z SIWZ.” (KIO 40/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa