18.04.2018

Prawo wykonawcy do zmiany oferty

W myśl art. 84 ust. 1 PZP przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2018 r. (KIO 40/18) wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie po terminie składania ofert jest możliwe jedynie w okolicznościach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP. Może zatem dotyczyć wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Jak stanowi art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

„Powołany przepis ma charakter wyjątku od zasady, iż złożona oferta od początku powinna odpowiadać w pełni SIWZ. Instytucja przewidziana w art. 87 ust. 2 PZP służy udzieleniu zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą i ma eliminować sytuacje, w których z powodu nieistotnych omyłek czy niezamierzonych opuszczeń, odrzucane byłyby oferty gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z SIWZ.” (KIO 40/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO