28.06.2021

Proces wyboru oferty a zmiany w SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia określa nie tylko wymagania co do przedmiotu zamówienia, ale również proces wyboru oferty. W wyroku z 11 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się, czy i jak można dokonywać zmian dotyczących procesu wyboru oferty określonego w SWZ.

Już na wstępie Izba wskazała, że wymaganiami SWZ związane są obydwie strony postępowania – a więc Wykonawcy oraz Zamawiający. Ogólną zasadą wprowadzoną przez PZP jest, że zmiany treści SWZ po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne.

Prawo to wynika z faktu, że możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w SWZ jest uprawnieniem Wykonawców, zatem dokonanie zmiany tych zasad po upływie terminu składania ofert jest złamaniem tego uprawnienia.

W omawianym wyroku (KIO 896/21) doszło do zmiany zasad przewidzianych dla aukcji elektronicznej. Zmiana została określona w treści zaproszenia Wykonawców na aukcję i żaden z Wykonawców nie zgłosił sprzeciwu. Mimo to, Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała tego faktu za usprawiedliwiający postępowanie Zamawiającego i w postępowaniu odwoławczym przyznała rację Odwołującemu.

Nie jest jednak tak, że postanowienia SWZ są bezwzględnie wiążące i brak wypełnienia ich w pełni daje podstawy do unieważnienia postępowania. KIO wskazała, że w niektórych przypadkach możliwe jest uznanie określonych odstępstw od treści SWZ za nieistotne, jednak może dotyczyć to drobnych uchybień o charakterze formalnym. Nie można jednak odnieść tego wyjątku do zasad przebiegania procesu wyłonienia najlepszej oferty.

Podsumowanie

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w SWZ jest uprawnieniem Wykonawców.

Co do zasady, nie jest dopuszczalne zmienianie treści SWZ po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert. Tylko w wyjątkowych sytuacjach KIO dopuszcza niewielkie odstępstwa od wymagań SWZ, o ile są to drobne uchybienia o charakterze formalnym.

Podziel się artykułem