30.08.2017

Przeciwdowód – konieczny przy rażąco niskiej cenie?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Powszechnie wiadomo, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, ma on prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. W takim przypadku Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu.

To obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Czy jednak podobnie jest w przypadku postępowania odwoławczego? Kwestię tę rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt KIO 1039/17.

Zgodnie z art. 190 ust. 1a. PZP ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny:

- spoczywa na Wykonawcy, który złożył ofertę, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego

- lub na Zamawiającym, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.

W przywołanym orzeczeniu Izba odniosła się do powinności Wykonawcy w sytuacji, gdy jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego. Jak stwierdziła Izba, pomimo, że ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy, to jednak: „złożone w postępowaniu odwoławczym wyjaśnienia i dowody wymagają przeprowadzenia przeciwdowodu, jeżeli Odwołujący ma wiedzę, że podana przez Wykonawcę cena jest rażąco niska i zawiera rażąco niskie koszty, które nie zapewniają należytego wykonania zadania”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa