25.10.2017

Przedłużenie terminu związania ofertą złożone z zastrzeżeniem

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Jednakże Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni.

Jak jednak ma się zastrzeżenie warunku do wyrażonej przez Wykonawcę zgody?

Wezwanie w trybie art. 85 ust. 2 PZP

Wykonawca, będący stroną odwołującą w sprawie KIO 1070/17, wystosował do Zamawiającego pismo: „Niniejszym przedłużamy termin związania ofertą złożoną w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że terminy umowne zostaną dopasowane do daty zawarcia umowy.".

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP. Przepis stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP (zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Wykonawca złożył odwołanie i sprawą zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Stanowisko KIO w sprawie zastrzeżenia

W wydanym 22 czerwca 2017 r. wyroku, Izba stwierdziła, że zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem.

„W takim stanie rzeczy uznać należy, że zgoda na przedłużenie związania ofertą nie została wyrażona.” (KIO 1070/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa