25.10.2017

Przedłużenie terminu związania ofertą złożone z zastrzeżeniem

Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Jednakże Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni.

Jak jednak ma się zastrzeżenie warunku do wyrażonej przez Wykonawcę zgody?

Wezwanie w trybie art. 85 ust. 2 PZP

Wykonawca, będący stroną odwołującą w sprawie KIO 1070/17, wystosował do Zamawiającego pismo: „Niniejszym przedłużamy termin związania ofertą złożoną w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że terminy umowne zostaną dopasowane do daty zawarcia umowy.".

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP. Przepis stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP (zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Wykonawca złożył odwołanie i sprawą zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Stanowisko KIO w sprawie zastrzeżenia

W wydanym 22 czerwca 2017 r. wyroku, Izba stwierdziła, że zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem.

„W takim stanie rzeczy uznać należy, że zgoda na przedłużenie związania ofertą nie została wyrażona.” (KIO 1070/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO