08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy oraz Zamawiający powoli przyzwyczajają się do nowej ustawy prawo zamówień publicznych. To już trzeci miesiąc, w którym ustawa ta obowiązuje w polskim porządku prawnym.

W dalszym ciągu jednak toczą się sprawy dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych przez 1 stycznia 2021 r., wobec czego stosuje się do nich przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Operując na styku dwóch ustaw warto dobrze zapoznać się z przepisami przejściowymi, a moim zdaniem bardzo dobrze wyłożyła i zastosowała je Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 stycznia 2021 r. (sygn. akt KIO 120/21).

Dość powszechnie znanym jest przepis, zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w uchylanej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 92 ust. 2 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Zgodnie z jego treścią, do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Wobec tego, Izba w przedmiotowej sprawie słusznie zdecydowała się zastosować przepisy nowego PZP.

„Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie ustawy PZP postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.” (KIO 120/21)

Zgodnie z zastosowanym przez KIO art. 520 PZP odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięcie odwołania zaś jest podstawą do wydania przez KIO postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 568 pkt 1 PZP).

Podsumowanie

Postanowienie, jakie opisaliśmy w dzisiejszym artykule pokazuje, jak ważna jest dobra znajomość przepisów przejściowych. Szczególnie dotyczy to bardzo sformalizowanych postępowań o udzielenie zamówienia, w których wszelkie nieprawidłowości są wykorzystywane przez pozostałych uczestników postępowania.

Z tego względu warto zwrócić się do profesjonalistów, aby przez brak znajomości pewnych przepisów nie doprowadzić do przegranej przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat skutecznie reprezentuje uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa