29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

W myśl przepisów prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Obowiązkiem Zamawiającego jest niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Z treści art. 87 PZP wynika, że Zamawiający nie może dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Wykonawcy (ingerować w treść oferty), z wyjątkiem zmian, które zostały w tym przepisie wskazane. Uchwałę o takiej treści Krajowa Izba Odwoławcza wydała 19 marca 2019 r.

„W przepisach art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 PZP mowa jest o omyłkach "oczywistych", natomiast art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP w opisie przesłanek pozwalających na jego poprawienie nie wskazuje na "oczywistość" omyłki, lecz na jej "nieistotność" dla treści oferty, tj. stosunkowo niewielki zakres zmiany.” (KIO/KU 16/19)

W ocenie Izby art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP z założenia dopuszcza pewną ingerencję Zamawiającego, jednak w niewielkim (nieistotnym) zakresie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO