29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W myśl przepisów prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Obowiązkiem Zamawiającego jest niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Z treści art. 87 PZP wynika, że Zamawiający nie może dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Wykonawcy (ingerować w treść oferty), z wyjątkiem zmian, które zostały w tym przepisie wskazane. Uchwałę o takiej treści Krajowa Izba Odwoławcza wydała 19 marca 2019 r.

„W przepisach art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 PZP mowa jest o omyłkach "oczywistych", natomiast art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP w opisie przesłanek pozwalających na jego poprawienie nie wskazuje na "oczywistość" omyłki, lecz na jej "nieistotność" dla treści oferty, tj. stosunkowo niewielki zakres zmiany.” (KIO/KU 16/19)

W ocenie Izby art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP z założenia dopuszcza pewną ingerencję Zamawiającego, jednak w niewielkim (nieistotnym) zakresie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa