27.09.2021

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy, który nie spełnia wymagań postępowania

Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego. W wyroku KIO 1585/21 z 16 czerwca 2021 r. Izba wskazała, kiedy takie wykluczenie może mieć miejsce.

Prawo zamówień publicznych przewiduje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

To Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki

Na wstępie Izba zwróciła uwagę, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający musi bowiem mieć pewność, że będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców dających rękojmię należytego wykonania zamówienia. W przypadku braku wykazania spełnienia wymagań przez Wykonawcę, jego oferta zostaje odrzucona.

Kolejna kwestia poruszona przez KIO dotyczyła sytuacji, kiedy Wykonawca nie został wykluczony z postępowania pomimo braku spełniania wymagań, ze względu na wprowadzenie Zamawiającego w błąd. Zgodnie z PZP, z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczenie tylko, gdy okoliczności spełnione łącznie

Izba stwierdziła, że aby móc wykluczyć Wykonawcę ze względu na wyżej wskazane okoliczności muszą one zajść łącznie. Musi być stwierdzone przedstawienie przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego oraz istotny wpływ tych informacji na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto przedstawienie informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd powinno być objęte zamiarem Wykonawcy lub zawinione przez niego, czyli wynikać co najmniej z jego lekkomyślności lub niedbalstwa, a pomiędzy wskazanymi przesłankami powinien istnieć adekwatny związek przyczynowo - skutkowy. Brak ziszczenia się choćby jednej ze wskazanych okoliczności oznacza, że czynność wykluczenia nie może być podjęta.

Podsumowanie

Zadaniem Wykonawcy jest dowiedzenie, że spełnia wymagania do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który umyślnie wprowadził go w błąd mający wpływ na jego decyzję o dopuszczeniu Wykonawcy do postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa