04.10.2017

Przesłanki zatrzymania wadium w gwarancji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W myśl art. 46 ust 5 PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 czerwca 2017 r. (KIO 1067/17) orzekła, że ze względu na abstrakcyjny i samoistny charakter zobowiązania w relacji do stosunku podstawowego (gwarancji bankowej), treść zobowiązania gwaranta do wypłaty wadium musi wynikać wprost z brzmienia gwarancji.

„Niezbędnym elementem treści gwarancji bankowej jest wskazanie "zabezpieczonego rezultatu", co następuje przez wskazanie okoliczności (przesłanek), których zaistnienie będzie powodem żądania zapłaty przez beneficjenta (Zamawiającego) ziszczenia się gwarancji (zatrzymania wadium).” (KIO 1067/17)

Izba podkreśliła, iż mimo, że odwoływanie się w treści gwarancji, w zakresie dotyczącym przesłanek uprawniających do zatrzymania wadium do innego dokumentu jest możliwe i akceptowalne, to należy odwoływać się do dokumentu, w którym te przesłanki są już wskazane.

KIO podzieliła stanowisko jednego z uczestników postępowania, który stwierdził, że jeśliby gwarancja miała za zadanie obejmować zarówno art. 46 ust. 5 PZP, jak również art. 46 ust. 4a PZP to gwarant i Wykonawca przytoczyliby treść obu przepisów, a nie tylko jednego z nich.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa