11.10.2021

Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych istnieją przesłanki, na podstawie których Zamawiający odrzuca ofertę. Do nich należy oferta zawierająca rażąco niską cenę czy uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Czy jednak można potraktować rażąco niską cenę jako czyn nieuczciwej konkurencji?

Oferta zawierająca rażąco niską cenę zostaje przez Zamawiającego obligatoryjnie odrzucona. Wcześniej jednak, jest on zobowiązany wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Dopiero w przypadku braku otrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi Zamawiający może odrzucić obarczoną niską ceną ofertę.

Inaczej jest w przypadku, gdy oferta obarczona jest czynem nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty i nie ma obowiązku wcześniejszego wzywania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Z tego też powodu pojawia się pytanie, czy można odrzucić ofertę z rażąco niską ceną w trybie odrzucenia oferty będącej czynem nieuczciwej konkurencji?

W wyroku KIO 1053/21 z 13 maja 2021 r. Izba wskazała, że powyższa sytuacja nie może mieć miejsca. Zdaniem Izby, samo potwierdzenie prawidłowości zastosowania podstawy odrzucenia oferty Wykonawcy jako zawierającej rażąco niską cenę, nie może skutkować automatycznie uznaniem, że Wykonawca złożył ofertę dopuszczając się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce, kiedy Zamawiający zdecyduje się na odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z SWZ. Zdaniem KIO, aby zastosować tę podstawę odrzucenia oferty Zamawiający musi uchwycić na czym konkretnie polega niezgodność oferty z treścią SWZ. Inaczej mówiąc, co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi postanowieniami SWZ. Nie będzie tych wymagań spełniało powołanie się na wyodrębnione okoliczności, które składają się na rażąco niską cenę. Takie działanie prowadziłoby do sytuacji, gdzie Zamawiający może odrzucić ofertę z dwóch różnych podstaw prawnych powołując się na te same fakty.

Podsumowanie

Złożenie oferty z rażąco niską ceną nie jest równoznaczne z czynem nieuczciwej konkurencji. Nie można – powołując się na te same fakty – odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny i braku spełnienia SWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa