01.08.2018

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

Zgodnie z art. 22a ust. 4 PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wyrokiem z 20 lutego 2018 r. (sprawa o sygn. akt KIO 211/2018) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, jak należy rozumieć i interpretować ten przepis.

KIO wskazała, że udział w realizacji zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje nie jest wystarczający do uznania spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 22a ust. 4 PZP.

„Inny podmiot (...) jest zobowiązany zrealizować zamówienie w zakresie, w jakim udostępnił własne zasoby.” (KIO 211/2018)

Warto zatem zapamiętać, że realne udostępnienie zasobów może polegać wyłącznie na wykonaniu przez podmiot udostępniający, usług lub robót budowlanych, do których takie zdolności są wymagane.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO