26.07.2017

Referencje i weryfikacja umów w postępowaniu

Bardzo ciekawe orzeczenie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 11 kwietnia 2017 r. w (sygn. KIO 602/17).

Referencje – wiedza czy wola?

Zgodnie ze stanowiskiem Izby, opartym na orzeczeniu KIO2253/11, referencje przedstawiane przez Wykonawców są oświadczeniami wiedzy, nie woli.

„Przepisy ustawy PZP, jak i aktów wykonawczych do niej, nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów, na rzecz których wykonywane były określone roboty wykazywane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.” (KIO 602/17)

Izba zwróciła uwagę, że brak jest zatem podstaw, do stawiania Wykonawcom wymogu przedłożenia wraz z referencjami co najmniej odpisu dokumentu rejestrowego potwierdzającego uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu na rzecz którego świadczone były wykazywane prace.

„Możliwym bowiem jest, że uprawnienie do podpisywania oświadczeń wiedzy, jakimi są referencje, w imieniu takiego podmiotu wynikać będzie z jego wewnętrznych stosunków, nie jest zatem konieczne aby wynikało ono z dokumentów rejestrowych.” (KIO 602/17)

Weryfikacja umów przez Zamawiającego

Drugą ważną kwestią, którą podniosła KIO w uzasadnieniu wyroku dotyczyła weryfikacji umów innych podmiotów.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła jednoznacznie, że przepisy PZP nie uprawniają Zamawiającego do badania ważności umów zawieranych między innymi podmiotami nawet, gdy Wykonawca powołuje się na owe umowy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

„To na Odwołującym ciążył obowiązek udowodnienia, że wskazana umowa jest nieważna, o ile z faktu tego wywodził korzystne dla siebie skutki prawne.” (KIO 602/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO