23.08.2021

Rozliczenie się Zamawiającego bezpośrednio z Podwykonawcą

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych dopuszcza wykonywanie zamówienia z wykorzystaniem zasobów Podwykonawców. W wyroku KIO 1381/21 z 5 lipca 2021 r. Izba wypowiedziała się, czy i jak Zamawiający może rozliczać się za wykonane zamówienie bezpośrednio z Podwykonawcą.

Zapłata za za roboty budowlane bezpośrednio Podwykonawcy

Na początku Izba wskazała, że ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy, kiedy dotyczy ono robót budowlanych. Zgodnie z art. 465 ust. 6 PZP, w takiej sytuacji Zamawiający dokonuje potrącenia swojej wierzytelności z wynagrodzenia Wykonawcy.

Co więcej, Zamawiający może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie innej umowy zawartej z Zamawiającym. Możliwość taka dotyczy sytuacji, gdy spełnione są warunki wymagane przez art. 498 § 1 k.c., a więc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Przepis ten jednak może zostać wyłączony przez przepisy szczególne.

W tym miejscu jednak Izba wskazała, że art. 465 ust. 6 PZP, upoważniający Zamawiającego do zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy stanowi lex specialis do przepisów k.c. i z tego powodu nie jest możliwe wyłączenie art. 498 §1 k.c. w stosunku do zamówień publicznych.

Podsumowanie

W przypadku robót budowlanych, Zamawiający może rozliczyć się bezpośrednio z Podwykonawcą. W takiej sytuacji Zamawiający potrąca należną Podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy z wynagrodzenia, które jest należne temu samemu Wykonawcy z innej umowy, której Podwykonawca nie realizuje.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa