31.08.2016

Skuteczność wniesienia wadium przez wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok traktujący o skuteczności wniesienia wadium przez wykonawcę wydała 7 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza. Orzeczenie dotyczy połączonych spraw KIO 856/16 oraz KIO 860/16.

Stan faktyczny

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu w ramach transportu zbiorowego na liniach autobusowych komunikacji miejskiej.

Odwołania wobec czynności zamawiającego, 20 maja 2016 r. wniosły dwie spółki. Jedna z nich zarzuciła, że w postępowaniu wykonawca X nie wniósł wymaganego wadium. Zgodnie z argumentacją odwołującego, treść przedłożonej przez X gwarancji bankowej nie odpowiadała postanowieniom SIWZ. W konsekwencji oferta tego wykonawcy winna być odrzucona, a sam wykonawca wykluczony z postępowania (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.).

Sporny zapis SIWZ

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wskazał w SIWZ:

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2, do oferty musi być dołączony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (...).

Co ustaliła Izba?

Izba nie uznała argumentacji odwołującego za słuszną i nie przyznała racji zarzutowi naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p..

Izba przyznała, że aby gwarancja skutecznie chroniła zamawiającego, stosowny dokument powinien posiadać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego uzasadnione oświadczeniem, że w przypadku ubezpieczającego (wykonawcy) zaszły okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy p.z.p.

Co kluczowe, Izba uznała jednak, że wymóg, by dokument gwarancji zawierał tego rodzaju sformułowania, powinien być zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przedmiotowej sprawie takiego warunku nie było. Izba zwróciła jednocześnie uwagę, że o fakcie bezwarunkowości zapłaty gwarancji powinna rozstrzygać treść gwarancji, która została ustalona na podstawie przyjętych reguł oświadczeń woli.

Jak orzekła Izba, wykonawca X wniósł gwarancję, która nie zawierała żadnych warunków, ziszczenie których dopiero umożliwiałoby wypłatę sumy gwarancyjnej. Co więcej, wystawca gwarancji w jej treści zrzekł się „wszelkich praw sprzeciwu i obrony z długu podstawowego”.

Należało w związku z tym stwierdzić, że dokument gwarancyjny zabezpiecza interesy zamawiającego i czyni zadość wymogom ustawy oraz wymogom SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa