28.09.2016

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zakaz udostępniania informacji dokonany przez Wykonawcę staje się skuteczny dopiero, gdy Zamawiający przesądzi, że zastrzeżone dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. W wyroku z 21 czerwca 2016 r., Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny zajęła się problemem zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji (KIO 1013/16).

Zdaniem KIO: „zastrzeżenie Wykonawcy zakazu udostępniania informacji staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

A zatem KIO przyznało, że to Zamawiający ma ostateczny i rozstrzygający głos przy ocenie, czy dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie zasługuje na uwzględnienie.

Jeżeli – w ocenie Zamawiającego – zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek je ujawnić.

Ciężar dowodu, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa