28.09.2016

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Zakaz udostępniania informacji dokonany przez Wykonawcę staje się skuteczny dopiero, gdy Zamawiający przesądzi, że zastrzeżone dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. W wyroku z 21 czerwca 2016 r., Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny zajęła się problemem zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji (KIO 1013/16).

Zdaniem KIO: „zastrzeżenie Wykonawcy zakazu udostępniania informacji staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

A zatem KIO przyznało, że to Zamawiający ma ostateczny i rozstrzygający głos przy ocenie, czy dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie zasługuje na uwzględnienie.

Jeżeli – w ocenie Zamawiającego – zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek je ujawnić.

Ciężar dowodu, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO