11.10.2017

Skutki złożenia gwarancji wadialnej przez osobę nieumocowaną

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestia wadium jest często rozstrzygana w wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. W swoich artykułach także niejednokrotnie poświęcałem temu swoją uwagę np. w sprawie skuteczności wniesienia wadium (przeczytasz o tym tutaj), czy też relacji pomiędzy wniesieniem wadium a odrzuceniem złożonej oferty (tutaj).

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 lipca 2017 r. (sygn. akt KIO 1417/17) przeanalizowała temat gwarancji wadialnej.

Jak podkreśliła Izba, pod pojęciem gwarancji wadialnej należy rozumieć podjęcie – na zlecenie Wykonawcy oraz na rzecz beneficjenta, którym jest Zamawiający – zobowiązania przez gwaranta (tj. bank bądź ubezpieczyciela). W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu, gwarant dokonuje zapłaty w granicach określonej sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta.

W tym samym orzeczeniu KIO zajęła stanowisko w sprawie skutków złożenia gwarancji wadialnej przez członka konsorcjum, który nie był w dniu jej wystawienia umocowany do działania w imieniu oraz na rzecz konsorcjum.

„Gwarancja wadialna (…) nie może być interpretowana w sposób rozszerzający przez odwołanie się do art. 23 ust. 1 i 2 PZP, który dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 PZP odnoszą się do relacji między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia bądź wyłącznie do relacji pomiędzy uczestnikami konsorcjum i z całą pewnością nie mają one zastosowania do relacji gwarant – Wykonawca.” (KIO 1417/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa