21.02.2022

Spełnianie zastrzeżenia społecznego przez konsorcjum

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Spełnianie zastrzeżenia społecznego przez konsorcjumZamawiający może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. W uchwale KIO/KD 2/22 z 2 lutego 2022 r., Izba wypowiedziała się nt. spełnienia takiego wymagania przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.

 

W omawianej sprawie Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, mający status zakładu pracy chronionej i zatrudniający nie mniej, niż 30 proc. osób niepełnosprawnych. Konsorcjum złożyło wspólne oświadczenie, że posiada taki status i zatrudnia określony procent osób niepełnosprawnych. Zamawiający stwierdził, że konsorcjum wykazało spełnienie warunku, ponieważ jeden z konsorcjantów jest zakładem pracy chronionej, a łącznie zatrudniają wymagany procent osób niepełnosprawnych. Pojawiło się więc pytanie, czy wystarczającym jest, jeżeli tylko jeden z Wykonawców spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

Każdy z Wykonawców musi spełnić zastrzeżenie

 

W ocenie Izby nie ma wątpliwości, że wymogi PZP w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi spełnić każdy z Wykonawców. Co prawda, celem wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia jest sumowanie potencjałów Wykonawców i łączne wykazanie spełnienia warunków, ale nie ma to automatycznego zastosowania do wszystkich rodzajów warunków udziału w postępowaniu. W przypadku sformułowanego przez Zamawiającego zastrzeżenia, nie było dopuszczalne, aby wymogi tam opisane spełniał tylko jeden z członków konsorcjum.

 

Wynika to z faktu, że zastrzeżenie społeczne nie stanowi podstawy do oceny zdolności Wykonawcy do realizacji zamówienia, ale podstawę do ograniczenia kręgu Wykonawców do udziału w tym postępowaniu według ściśle określonej i zdefiniowanej cechy podmiotowej. W tym miejscu Izba przywołała wyrok z 30 października 2012 r. (sygn. akt KIO 2249/12), zgodnie z którym zastrzeżenie społeczne służy weryfikacji profilu społecznej działalności oraz struktury zatrudnienia Wykonawcy. Nie ma zaś służyć weryfikacji jego potencjału i ocenie zdolności podmiotu do realizacji przedmiotu zamówienia przez pryzmat posiadanych uprawnień, wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego i finansowego.

 

Na koniec Izba wskazała, że dopuszczenie sumowania potencjałów w przypadku zastrzeżenia społecznego prowadziłoby do obejścia przepisów ustawy – w realizacji zamówienia nie uczestniczyliby wyłącznie Wykonawcy o cechach wymaganych przez Zamawiającego.

 

Podsumowanie

 

Zamawiający może zastrzec, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy o określonych celach działania, czyli dokonać tzw. zastrzeżenia społecznego.

 

W przypadku ubiegania się kilku Wykonawców o zamówienie jako konsorcjum, wskazane wymaganie musi być spełnione przez każdego z nich osobno.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group Sp. k.wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa