10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Takie działania nakazuje art. 10a ust. 5 PZP.

Wykładni tego przepisu podjęła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 119/19).

O tym, że kwestia ta jest kontrowersyjna pisałem m.in. tutaj.

W przywołanym wyroku Izba uznała, że wąska interpretacja pojęcia „sporządza się” jest zbyt daleko idąca, bowiem sporządzenie może oznaczać także po prostu wprowadzenie do systemu, niezależnie od sposobu.

Istotna jest intencja woli składającego podpis, treść oświadczenia woli oraz fakt, iż zostało ono sporządzone w wymaganej formie, to jest w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym.” (KIO 119/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO