07.12.2016

Staranność w składaniu wyjaśnień leży w interesie wykonawcy!

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy – stanowi art. 90 ust. 2 PZP. Stosowania tego przepisu dotyczy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2016 roku (KIO 800/16).

W wyroku tym Izba podniosła, że sposób i elementy kalkulacji ceny przez Wykonawcę, Zamawiający poznaje i uzyskuje bezpośrednio od Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie.

To Wykonawca powinien przedstawić okoliczności, które doprowadziły do przedstawienia konkretnej ceny. Wskutek złych, niepełnych i niekonkretnych wyjaśnień jego oferta może przecież zostać odrzucona.

„Wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia.” – KIO 800/16

W związku z tym przypominam: to zadaniem Wykonawcy jest udowodnienie stronie zamawiającej, iż przedstawiona w ofercie cena nie jest rażąco niska!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO