07.12.2016

Staranność w składaniu wyjaśnień leży w interesie wykonawcy!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy – stanowi art. 90 ust. 2 PZP. Stosowania tego przepisu dotyczy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2016 roku (KIO 800/16).

W wyroku tym Izba podniosła, że sposób i elementy kalkulacji ceny przez Wykonawcę, Zamawiający poznaje i uzyskuje bezpośrednio od Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie.

To Wykonawca powinien przedstawić okoliczności, które doprowadziły do przedstawienia konkretnej ceny. Wskutek złych, niepełnych i niekonkretnych wyjaśnień jego oferta może przecież zostać odrzucona.

„Wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia.” – KIO 800/16

W związku z tym przypominam: to zadaniem Wykonawcy jest udowodnienie stronie zamawiającej, iż przedstawiona w ofercie cena nie jest rażąco niska!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa