02.08.2017

Stosowanie procedury odwróconej w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero wówczas zbadać, czy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Taka możliwość musiała jednak zostać przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 24aa ust. 1 PZP). Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt 643/17) zajęła się stosowaniem tego przepisu w praktyce.

Jak orzekła Izba, z art. 24aa PZP wynika jednoznacznie, że Zamawiający ocenia oferty złożone przez wszystkich Wykonawców. Efektem tej oceny ofert jest ocena oferty najkorzystniejszej oraz ocena Wykonawcy, który złożył tę ofertę pod kątem braku zaistnienia przesłanek do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

„Procedura ta polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.” (KIO 643/17)

KIO zwróciła ponadto uwagę, że dopuszczalna jest rezygnacja z prowadzenia postępowania w oparciu o art. 24aa PZP. Jednak taka rezygnacja musi nastąpić przed terminem składania ofert oraz musi być przedstawiona Wykonawcom. „Niedopuszczalna jest dorozumiana rezygnacja z procedury "odwróconej" jak również rezygnacja z tej procedury po terminie składania ofert.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa