02.08.2017

Stosowanie procedury odwróconej w postępowaniu

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero wówczas zbadać, czy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Taka możliwość musiała jednak zostać przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 24aa ust. 1 PZP). Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt 643/17) zajęła się stosowaniem tego przepisu w praktyce.

Jak orzekła Izba, z art. 24aa PZP wynika jednoznacznie, że Zamawiający ocenia oferty złożone przez wszystkich Wykonawców. Efektem tej oceny ofert jest ocena oferty najkorzystniejszej oraz ocena Wykonawcy, który złożył tę ofertę pod kątem braku zaistnienia przesłanek do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

„Procedura ta polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.” (KIO 643/17)

KIO zwróciła ponadto uwagę, że dopuszczalna jest rezygnacja z prowadzenia postępowania w oparciu o art. 24aa PZP. Jednak taka rezygnacja musi nastąpić przed terminem składania ofert oraz musi być przedstawiona Wykonawcom. „Niedopuszczalna jest dorozumiana rezygnacja z procedury "odwróconej" jak również rezygnacja z tej procedury po terminie składania ofert.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO