06.11.2017

Sztuczne struktury prawne jako czyn nieuczciwej konkurencji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku jest czynem nieuczciwej konkurencji
(zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.​

Skutki tworzenia przez Wykonawcę sztucznych struktur prawnych.

W sprawie KIO 1852/14 zakończonej wyrokiem 23 września 2014 r. Izba badała sytuację, w której
wspólnicy powoływali wiele spółek cywilnych dla potrzeb realizacji poszczególnych zamówień.
Finalnie jednak każda spółka cywilna dysponowała takimi samymi zasobami technicznymi i ludzkimi.
Mimo to, spółki te chciały być traktowane, jako odrębni podatnicy VAT, którzy korzystają ze
zwolnienia podmiotowego z opodatkowania.

W ocenie KIO brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla wykonywania tych zadań przez odrębne
podmioty prawne, które i tak są w pełni uzależnione od wspólników i przez nich zarządzane.

„Nie ma biznesowej potrzeby powoływać odrębnych spółek cywilnych dla realizacji tych samych
zadań przy wykorzystaniu tych samych zasobów, gdyż i tak wszystkie ryzyka prawne i ekonomiczne
spoczywają na wspólnikach tych spółek. W rezultacie, struktury wykorzystywane przez wspólników
Wykonawcy noszą znamiona struktur tworzonych celem obejścia (nadużycia) prawa podatkowego i
nieuprawnionego korzystania ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.”
(KIO 1852/14).


Co więcej, w uzasadnieniu wyroku Izba podkreśliła, że w ocenie Zamawiającego, przygotowując
ofertę, Wykonawca zakładał działanie w strukturze noszącej znamiona obejścia prawa
podatkowego
celem korzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostępnego dla drobnych
przedsiębiorców. W efekcie, wykorzystując sztuczne struktury prawne, Wykonawca przedstawił
ofertę zawierającą cenę znacząco niższą niż oferty innych podmiotów, a przez to naruszył zasady
uczciwej konkurencji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa