10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Specyfkacja istotnych warunków zamówienia to jeden z kluczowych dokumentów postępowania. Zasadne jest zatem pytanie o moc wiążącą SIWZ. Kwestię tę zbadała i oceniła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 września 2020 r.

Informacje, które muszą znaleźć się w SIWZ

Informacje, które Zamawiający powinni zawrzeć w SIWZ zawiera art. 36 ust. 1 PZP. Przepis ten nie jest katalogiem zamkniętym, lecz zawiera listę informacji, których znalezienie się w SIWZ jest obligatoryjne. To m.in. informacje dotyczące:

opisu przedmiotu zamówienia,

warunków udziału w postępowaniu,

wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia czy

wymagań dotyczących wadium i opisu sposobu przygotowywania ofert.

Kogo wiąże treść SIWZ?

W orzeczeniu wydanym 28 września 2020 r. Izba oceniła, że ukształtowana w postępowaniu treść SIWZ jest wiążąca nie tylko dla Wykonawców, ale także dla Zamawiającego.

„Zamawiającemu na etapie badania i oceny ofert nie wolno swobodnie interpretować postanowień SIWZ i odstępować od ustanowionych wymogów (w tym ich zawężać czy rozszerzać)” (KIO 1727/20)

Jak oceniła KIO, inne zachowanie Zamawiającego prowadziłoby do naruszenia naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanych w art. 7 ust. 1 PZP.

Podsumowanie

Po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza potwierdza, że na etapie badania i oceny ofert Zamawiający nie ma prawa dokonywać zmiany interpretacji wymogów postawionych Wykonawcom w SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa