26.04.2021

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jednymi z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia w prawie zamówień publicznych są: zasada uczciwej konkurencji oraz zasada przejrzystości postępowania. Z tego też powodu Wykonawca nie zawsze może poprawić błędy, które pojawiły się w jego ofercie, nawet jeśli są one oczywiste tak dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego.

Poniżej wskazujemy trzy ważne uwagi dotyczące możliwości poprawiania błędów w ofercie. Warto, aby znali je zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy.

1. Zawsze można poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz błędy rachunkowe

Prawo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do poprawienia oferty obejmuje jedynie te błędy, które można zakwalifikować jako oczywiste pomyłki pisarskie oraz rachunkowe. Co więcej nie mogą one dotyczyć merytorycznych części oferty oraz fragmentów dotyczących kryteriów oceny oferty. Wezwanie Wykonawcy do poprawienia któregoś z istotnych fragmentów oferty może zostać uznane przez KIO jako niedopuszczalne negocjacje dotyczące złożonej oferty między Wykonawcą a Zamawiającym.

2. Można zawrzeć w SIWZ zapisy pozwalające na dokonanie korekt

Istnieje jednak możliwość uniknięcia sytuacji, w której Zamawiający nie może wezwać Wykonawcy do poprawienia błędu w istotnych częściach zamówienia, pomimo że jest to w interesie Zamawiającego. Na taką ewentualność Zamawiający powinien zawrzeć w SIWZ postanowienia, które pozwalałyby mu na dokonanie korekt w formularzu oferty, w zakresie konkretnego oświadczenia.

Taki zapis, zgodnie z wyrokiem KIO 250/21 z 23 marca 2021 r., pozwala Zamawiającemu na podjęcie stosownych działań przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości postępowania, uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców – jako usankcjonowane postanowienie SIWZ.

3. Oceniana tylko oferta, nie wiedza nt. Wykonawcy

Należy również pamiętać, że przy ocenie oferty Zamawiający bierze pod uwagę jej treść i nie może bazować na wiedzy, którą posiada ze względu na długotrwałą współpracę z danym Wykonawcą przy okazji innych zamówień.

W przytoczonej sprawie, Zamawiający nie zawarł w SIWZ stosownego zapisu i z tego powodu nie mógł poprawić ani wezwać Wykonawcy do poprawy błędu. Co więcej taka poprawa nie byłaby możliwa nawet wtedy, gdyby Zamawiający wiedział, że dany Wykonawca spełnia wymagania, a tylko treść oferty na to nie wskazuje. Taka oferta musi zostać odrzucona.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że poprawianie oferty przez Zamawiającego lub Wykonawcę może dotyczyć wyłącznie oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych. Zamawiający może jednak zastrzec w SIWZ możliwość wzywania do poprawek konkretnych elementów oferty. Każdą ofertę Zamawiający ocenia na podstawie jej treści, a nie swojej znajomości Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa