28.02.2018

Udostępnienie protokołu a tajemnica przedsiębiorstwa

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z fragmentem art. 96 ust. 3 PZP protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

W myśl zaś art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, musi zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca musi także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 1 grudnia 2017 r. (KIO 2377/17) orzekła, że normę zawartą w art. 96 ust. 3 PZP należy odczytywać łącznie z normą wyrażoną w art. 8 ust. 3 PZP.

„Zamawiający, nie jest zobowiązany, a wręcz nie jest uprawniony do udostępniania informacji stanowiących skutecznie zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa.” (KIO 2377/17)

W ocenie Izby art. 8 ust. 3 PZP ma w tym przypadku pierwszeństwo. Natomiast zasada jawności protokołu wraz z załącznikami, w tym zakresie doznaje ograniczenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa