Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy udostępnić na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 PZP).

Jednak, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 14 ust. 2 PZP).

Krajowa Izba Odwoławcza o stosowaniu art. 14 ust. 2 PZP

KIO w Uchwale z 23 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO/KU 23/17) postanowiła odnieść się do relacji występującej pomiędzy przytoczonymi wyżej art. 14 ust. 2 PZP oraz art. 42 ust. 1 PZP.

Jak uznała Izba, nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby stosowanie art. 14 ust. 2 PZP do art. 42 ust. 2 PZP. Oznacza to, że „jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

„Przepis art. 14 ust. 2 PZP można uznać za zasadę uzupełniającą zasadę wyrażoną w art. 42 ust. 1 PZP, tj. specyfikacja powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.” (KIO/KU 23/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO