27.09.2017

Udostępnienie SIWZ w sobotę?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy udostępnić na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 PZP).

Jednak, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 14 ust. 2 PZP).

Krajowa Izba Odwoławcza o stosowaniu art. 14 ust. 2 PZP

KIO w Uchwale z 23 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO/KU 23/17) postanowiła odnieść się do relacji występującej pomiędzy przytoczonymi wyżej art. 14 ust. 2 PZP oraz art. 42 ust. 1 PZP.

Jak uznała Izba, nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby stosowanie art. 14 ust. 2 PZP do art. 42 ust. 2 PZP. Oznacza to, że „jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

„Przepis art. 14 ust. 2 PZP można uznać za zasadę uzupełniającą zasadę wyrażoną w art. 42 ust. 1 PZP, tj. specyfikacja powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.” (KIO/KU 23/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa