06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

Nie jest dopuszczalne automatyczne wykluczanie Wykonawcy z powodu ceny rażąco niskiej bez umożliwienia mu uprzedniego złożenia wyjaśnień – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 maja 2019 r. (KIO 725/19).

W wydanym wyroku Izba przypomniała procedurę opisaną w art. 26 ust. 3 PZP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli Wykonawca nie złożył:

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

KIO sformułowała w orzeczeniu tezę, z którą po analizie art. 26 ust. 3 PZP należy się zgodzić. Stanowi ona, że „nie jest możliwe odrzucenie oferty Wykonawcy, który nie był wzywany do składania wyjaśnień” (KIO 725/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO