02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

To Zamawiający jest gospodarzem postępowania o zamówienie publiczne. Nie tylko rozpoczyna i kończy postępowanie, ale jest uprawniony również do jego przerwania, jeśli zajdą określone okoliczności. Jedną z nich jest wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyroku z 26 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do sytuacji, kiedy postępowanie może zostać unieważnione ze względu na wady leżące po stronie Zamawiającego.

Za wady systemu odpowiada Zamawiający

W treści wyroku o sygn. akt 3340/20 KIO przywołała art. 7 ust. 1 PZP mówiący, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Dalej Izba wskazała, że spełnieniem tych wymogów jest zapewnienie przez Zamawiającego prawidłowo funkcjonującego narzędzia, za pomocą którego następuje komunikacja z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Taki obowiązek wynika z art. 10b PZP mówiącego, że narzędzie służące do komunikacji z Wykonawcami ma być niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu. Co ważne, takie narzędzie nie może ograniczać Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

KIO podkreśliła, że wybierając narzędzie do komunikacji Zamawiający bierze odpowiedzialność za wady i błędy systemu. Jednak nie jest on zobligowany do naprawienia wad, które leżą po stronie któregokolwiek z Wykonawców. W ewentualnym postępowaniu odwoławczym, to na Wykonawcy leży ciężar udowodnienia, że problemy w komunikacji leżały po stronie Zamawiającego.

Podsumowanie

Gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia jest Zamawiający i jego obowiązkiem jest zapewnienie warunków postępowania z poszanowaniem wymagań prawa.

W sytuacji, kiedy te wymagania nie są spełniane postępowanie może zostać unieważnione na podstawie art. 93 PZP.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa