13.06.2018

Uprawnienie Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia

Artykuł 29 PZP nakazuje Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” (ust. 1). Zamawiający nie może także opisywać przedmiotu zamówienia „w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” (ust. 2).

W postępowaniu odwoławczym prowadzonym w sprawie o sygnaturze KIO 276/2018, Krajowa Izba Odwoławcza dokonała analizy art. 29 PZP.

Orzeczenie KIO

W postępowaniu KIO dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ, dokumentów załączonych do odwołania i przedstawionych przez strony na rozprawie oraz pisma Zamawiającego, stanowiące odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

Po przeanalizowaniu sprawy Izba sformułowała następującą tezę:

„Uprawnieniem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby.” (KIO 276/2018)

W ocenie KIO, postanowienia SIWZ nie muszą wprost wskazywać, czy w jakikolwiek sposób tłumaczyć celu, który przyświecał Zamawiającemu w ich sformułowaniu.

Podsumowanie

Przygotowując SIWZ, Zamawiający musi pamiętać o obowiązkach wynikających z art. 29 PZP, jednak nie jest zobowiązany tłumaczyć celu w jakim do treści SIWZ wprowadził konkretne postanowienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO