05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, kiedy mowa jest o usługach, rozumieć przez to należy wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 4 grudnia 2019 r., interpretacji pojęcia "usługa" należy dokonywać w kontekście konkretnego zamówienia i brzmienia SIWZ.

„Skoro nie istnieje odgórna dyrektywa nakazująca uznawanie usługi za jedną umowę, zasadne jest przyjęcie, że usługą może być całość działań dotyczących pewnego obszaru i w ramach tak rozumianego pojęcia można było ją wykonać na podstawie kilku umów.” (KIO 2352/19)

Podsumowanie

W wydanym orzeczeniu Izba przypomniała, że ustawowa definicja usługi nie odnosi się i nie dotyczy wyłącznie jednej umowy.

Pojęcie usługi zaś, winno być wykładane z uwzględnieniem danego zamówienia i przygotowanej przez Zamawiającego specyfikacji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO