05.10.2016

Uzasadnienie odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy jest konieczne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odrzucając ofertę lub wykluczając wykonawcę, Zamawiający musi nie tylko powiadomić go o tym, ale także poinformować o przyczynach podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W wyroku z 24 czerwca 2016 r. (KIO 987/16) Izba stwierdziła, że przepis art. 92 ust. 1 PZP nie ogranicza się jedynie do realizacji zasady jawności postępowania oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niezbędne jest również powiadamianie wykonawców o najistotniejszych okolicznościach i decyzjach - wraz z przesłankami ich podjęcia.

Sprawa KIO 987/16 dotyczyła zarzuconego Zamawiającemu, zaniechania wezwania odwołującego do wyjaśnień oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Ugruntowanie przytoczonej tezy w orzecznictwie KIO jest niezwykle ważne dla wykonawców. Wiedza o przyczynach odrzucenia lub wykluczenia pozwala wykonawcy na rozważenie wniesienia odwołania oraz merytorycznego przygotowania swoich argumentów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa