05.10.2016

Uzasadnienie odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy jest konieczne

Odrzucając ofertę lub wykluczając wykonawcę, Zamawiający musi nie tylko powiadomić go o tym, ale także poinformować o przyczynach podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W wyroku z 24 czerwca 2016 r. (KIO 987/16) Izba stwierdziła, że przepis art. 92 ust. 1 PZP nie ogranicza się jedynie do realizacji zasady jawności postępowania oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niezbędne jest również powiadamianie wykonawców o najistotniejszych okolicznościach i decyzjach - wraz z przesłankami ich podjęcia.

Sprawa KIO 987/16 dotyczyła zarzuconego Zamawiającemu, zaniechania wezwania odwołującego do wyjaśnień oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Ugruntowanie przytoczonej tezy w orzecznictwie KIO jest niezwykle ważne dla wykonawców. Wiedza o przyczynach odrzucenia lub wykluczenia pozwala wykonawcy na rozważenie wniesienia odwołania oraz merytorycznego przygotowania swoich argumentów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO