14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

Obowiązkiem Zamawiającego jest wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Ważne jest to, aby informacje te mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Spełnienie tych przesłanek obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

Wyrokiem z 26 września 2019 r. KIO uznała, że dla zastosowania przytoczonego przepisu niezbędne jest spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Samo zacytowanie brzmienia tego artykułu nie może zostać uznane za wykazanie podstawy wykluczenia.

„Biorąc pod uwagę daleko idące negatywne konsekwencje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP (…) Zamawiający winien w sposób wyczerpujący zaprezentować przesłanki wykluczenia adekwatne do niniejszego przepisu.” (KIO 1754/19)

Podsumowanie

Mając na uwadze orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej należy podkreślić, że wykluczając Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób prawidłowy i wyczerpujący przedstawić swoje uzasadnienie faktyczne i wykazać zaistnienie przesłanek wykluczenia.

„W takiej sytuacji Zamawiający winien przedstawić całe spectrum wiedzy będącej w tym zakresie w posiadaniu Zamawiającego.” (KIO 1754/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO