14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Ważne jest to, aby informacje te mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Spełnienie tych przesłanek obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

Wyrokiem z 26 września 2019 r. KIO uznała, że dla zastosowania przytoczonego przepisu niezbędne jest spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Samo zacytowanie brzmienia tego artykułu nie może zostać uznane za wykazanie podstawy wykluczenia.

„Biorąc pod uwagę daleko idące negatywne konsekwencje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP (…) Zamawiający winien w sposób wyczerpujący zaprezentować przesłanki wykluczenia adekwatne do niniejszego przepisu.” (KIO 1754/19)

Podsumowanie

Mając na uwadze orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej należy podkreślić, że wykluczając Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób prawidłowy i wyczerpujący przedstawić swoje uzasadnienie faktyczne i wykazać zaistnienie przesłanek wykluczenia.

„W takiej sytuacji Zamawiający winien przedstawić całe spectrum wiedzy będącej w tym zakresie w posiadaniu Zamawiającego.” (KIO 1754/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa