24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 lipca 2018 r. (sygnatura akt KIO 1398/18) po raz kolejny odniosła się do kwestii  uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Analizując uzasadnienie zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach Odwołującego, KIO stwierdziła, że jest ono lakoniczne. Ogranicza się wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione dane przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konurencji.

W ocenie KIO, na gruncie art. 8 ust. 3 PZP obowiązkiem Wykonawcy korzystającego z wyłączenia jawności informacji jest wykazanie, że mają one charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Z ugruntowanego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika niezbicie, że pod pojęciem „wykazania” kryje się niejednokrotnie więcej niż tylko oświadczenie o charakterze zastrzeganych informacji.

Dodatkowo Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje również na nieuprawnione objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa samego uzasadnienia dla tej czynności, które z uwagi na jego szczątkowy charakter nie zawiera żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO