12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Zamawiający jest uprawniony (lecz nie zobligowany) do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Co ważne, między Zamawiającym a Wykonawcą niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - co do zasady - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Wyrokiem z 6 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO 521/18) Krajowa Izba Odwoławcza wyjaśniła, kiedy znajduje zastosowanie przytoczony powyżej przepis art. 87 ust. 1 PZP. Zdaniem Izby ma to miejsce jedynie w sytuacji, w której treść oferty nasuwałaby tego rodzaju wątpliwości, że niemożliwym byłoby rozstrzygnięcie co do treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

„Przepis ten służy temu, żeby niejasności, które powstały na kanwie oferty, ale wynikające z jej treści, nie obciążały automatycznie Wykonawcy.” (KIO 521/18)

Izba wskazała, że ewentualne poprawki mogą dotyczyć tylko omyłki w treści oferty polegającej na jej niezgodności z postanowieniami SIWZ.

Podsumowanie

W ramach podsumowania, w ślad za KIO warto wskazać, że zakazane jest poprawianie omyłek, które Wykonawca popełnił w ofercie, zamierzając zaoferować inne świadczenie, inne parametry lub inny sposób wykonania zamówienia, jeśli zaproponowane omyłkowo nie powodują niezgodności z SIWZ, lecz np. jedynie pogorszenie pozycji konkurencyjnej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi