12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest uprawniony (lecz nie zobligowany) do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Co ważne, między Zamawiającym a Wykonawcą niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - co do zasady - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Wyrokiem z 6 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO 521/18) Krajowa Izba Odwoławcza wyjaśniła, kiedy znajduje zastosowanie przytoczony powyżej przepis art. 87 ust. 1 PZP. Zdaniem Izby ma to miejsce jedynie w sytuacji, w której treść oferty nasuwałaby tego rodzaju wątpliwości, że niemożliwym byłoby rozstrzygnięcie co do treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

„Przepis ten służy temu, żeby niejasności, które powstały na kanwie oferty, ale wynikające z jej treści, nie obciążały automatycznie Wykonawcy.” (KIO 521/18)

Izba wskazała, że ewentualne poprawki mogą dotyczyć tylko omyłki w treści oferty polegającej na jej niezgodności z postanowieniami SIWZ.

Podsumowanie

W ramach podsumowania, w ślad za KIO warto wskazać, że zakazane jest poprawianie omyłek, które Wykonawca popełnił w ofercie, zamierzając zaoferować inne świadczenie, inne parametry lub inny sposób wykonania zamówienia, jeśli zaproponowane omyłkowo nie powodują niezgodności z SIWZ, lecz np. jedynie pogorszenie pozycji konkurencyjnej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa