18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ma prawo samodzielnie i na własną rękę uzyskiwać informacje dotyczące składanych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów i ich prawdziwości – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) PZP, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

W wyroku z 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt KIO 2457/19) Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że na podstawie uzyskanych we własnym zakresie materiałów informacyjnych, Zamawiający może uznać w tym zakresie oświadczenie woli Wykonawcy za niewiarygodne. W takiej sytuacji, przed podjęciem decyzji o nieprzyznaniu punktacji, Zamawiający ma obowiązek umożliwić Wykonawcy ustosunkowanie się do tych zarzutów w trybie art. 87 ust. 1 PZP, który służy wyjaśnianiu treści oferty.

Należy przypomnieć bowiem, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jednak zakazane jest m.in. prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty między Zamawiającym a Wykonawcą.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa