24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający sam określa kryteria oceny ofert, na podstawie których wybiera Wykonawcę. Przedstawione kryteria powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, a także umożliwiać sprawdzenie informacji przedstawianych przez Wykonawców.

Problematyczna może być kwestia ewentualnego subiektywizmu Zamawiającego w ocenie ofert. Kryteria określone w SIWZ powinny być formułowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć taki subiektywizm. Na ten temat w ciekawy sposób wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 października 2020 r.

Izba oceniła, że przyjęte przez Zamawiającego kryteria, mające charakter ocenny, w praktyce nie mogą być stosowane całkowicie zero-jedynkowo. Niemniej jednak ze względu na obowiązujące zasady, wynikające z treści art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP oraz treść art. 91 ust. 2d PZP, ewentualny element subiektywnej oceny musi zostać ograniczony do minimum. 

„Żadna czynność Zamawiającego, w świetle zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 PZP, nie może być wykonywana subiektywnie i swobodnie, w tym także czynność oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert.” (KIO 2364/20)

Podsumowanie

Na zakończenie, za wyrokiem KIO warto podkreślić, że jakikolwiek by nie był charakter określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, to obowiązkiem Zamawiającego jest podanie uzasadnienia faktycznego. Zatem Zamawiający musi wyjaśnić, dlaczego wybrał daną ofertę.

Istotne jest bowiem, by wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mieli pełną wiedzę, z czego wynika liczba punktów uzyskanych przez ofertę uznaną za najkorzystniejszą.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO