23.08.2017

W toku postępowania wyjaśniającego nie wolno dopisać przedmiotu zamówienia do oferty!

Jak stanowi art. 87 ust. 1 PZP w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jednakże, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Nowy wyrok KIO w sprawie postępowania wyjaśniającego.

Krajowa Izba Odwoławcza 14 czerwca 2017 r. wydała wyrok w sprawie o sygn. akt 1060/17. Sprawa dotyczyła odwołania wniesionego przez Wykonawcę, który w formularzu oferty zamiast wpisać producenta oraz nazwę produktu, wpisał jedynie podmiot będący producentem.

Izba zwróciła uwagę, że wskazana nazwa producenta dotyczy pewnej rodziny produktów, która jest oferowana w kilkunastu wariantach. Niemożliwe jest zatem określenie czy zaoferowane przez odwołującego urządzenie spełnia wymagania SIWZ czy też nie.

Postępowanie wyjaśniające szczegóły co do przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę nie może doprowadzić do dopisania tego przedmiotu w całości do oferty w toku postępowania prowadzonego na podstawie art. 87 ust. 1 PZP. W tak rozumianych czynnościach miałoby miejsce niedopuszczalne prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonanie istotnej zmiany w jej treści.” (KIO 1060/17)

W zakończeniu uzasadnienia KIO wskazała, że Zamawiający słusznie odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP albowiem jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO