06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

Obowiązkiem Zamawiającego jest żądanie od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Jednakże, jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne, żądanie od Wykonawców wniesienia wadium, jest już jedynie uprawnieniem Zamawiającego, które przyznaje mu art. 46 ust. 2 PZP.

Co ważne, wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Jest to obowiązek wprost wynikający z przepisów prawa zamówień publicznych. Powstaje zatem pytanie, jak Zamawiający winni oceniać skuteczność wniesienia wadium przez Wykonawców?

Z odpowiedzią na tak postanowione pytanie przyszła Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 2426/18) wskazała, że skuteczność wniesienia wadium powinna być oceniana na podstawie treści gwarancji wadialnej złożonej wraz z ofertą.

„Tylko bowiem treść tego dokumentu jest podstawą ewentualnego późniejszego ubiegania się przez Zamawiającego o wypłatę gwarantowanej kwoty.” (KIO 2426/18)

W ocenie Izby, z powyższego powodu później składane oświadczenia czy wyjaśnienia Wykonawców składane do gwarancji wadialnej nie mogą mieć znaczenia. Nie tworzą jej treści ani nie są jej integralną częścią.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO