28.06.2022

Wadium w prawie zamówień publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jak długo ważne jest wadium? Kiedy można oczekiwać zapłaty wadium w przypadku złożenia go w formie gwarancji? Między innymi na te pytania odpowiedziała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1292/22 z 2 czerwca 2022 r.

Wadium: podstawowe informacje

Jak przypomniała KIO, to Zamawiający określa wysokość wadium, jednak nie może ono przekroczyć 3 proc. wartości zamówienia. Okres ważności wadium musi odpowiadać terminowi związania ofertą i brak jest ustawowych podstaw do żądania wniesienia wadium na okres dłuższy. Stanowi o tym wprost treść ustawy PZP, zgodnie z którą wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą lub zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Na to samo wskazuje kolejny przepis ustawy mówiący, że w razie przedłużenia terminu związania ofertą wymagane jest przedłużenie okresu ważności wadium.

Wadium jest wnoszone według wyboru Wykonawcy w formie pieniężnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowych lub poprzez poręczenie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymanie wadium jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zdarzenia uzasadniające takie zatrzymanie nastąpiły w terminie ważności wadium.

Wadium złożone w formie gwarancji

W przypadku wadium złożonego w formie gwarancji, ustawa nie określa terminu wystąpienia przez Zamawiającego do gwaranta z żądaniem zapłaty. W tym miejscu Izba przyjęła, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko jak to możliwe w normalnym toku czynności. Jeśli więc w treści gwarancji zawarte jest postanowienie, że wadium zostanie wypłacone jedynie w sytuacji, kiedy Zamawiający o nie wystąpi w okresie jego ważności, należy je interpretować jako niezasadne zawężenie możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kwoty należnej z tytułu wadium. W praktyce bowiem, nie zawsze będzie możliwe zgłoszenie żądania zapłaty w terminie ważności wadium, w szczególności, gdy podstawy do jego zatrzymania zajdą w ostatnim dniu tej ważności.

Podsumowanie

Wysokość wadium jest ustalana przez Zamawiającego do górnej granicy 3 proc. wartości zamówienia. Natomiast sposób wnoszenia wadium wybiera Wykonawca spośród wskazanych w ustawie.

Spełnienie gwarancji przez gwaranta powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko jak to możliwe w normalnym toku czynności.

Kancelaria Szołajski Legal Group od lat wspiera strony biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się nami. Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na kio24.org: przedstawiamy w nich najnowsze wyroki KIO, omawiamy przepisy PZP oraz udzielamy wskazówek zarówno Zamawiającym, Wykonawcom, jak i Odwołującym.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa