30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Art. 22 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych stanowi, że obowiązkiem Zamawiającego jest określenie:

warunków udziału w postępowaniu oraz

wymaganych od Wykonawców środków dowodowych,

w taki sposób, aby był one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Prawidłowo określone warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty Wykonawców mają jednocześnie umożliwiać ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności mają być podstawą określenia tzw. minimalnych poziomów zdolności.

Wyrokiem z 24 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zależnie od przedmiotu zamówienia, Zamawiający musi podjąć decyzję co do tego, którzy z Wykonawców działających na rynku dają należytą rękojmię wykonania zamówienia.

Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie wymagań na poziomie, który umożliwi wyłonienie takich Wykonawców w procedurze przetargowej.

„Opisanie zatem warunków udziału w postępowaniu na poziomie wysokim, takim który nie daje możliwości ubiegania się o zamówienie szerokiemu kręgowi Wykonawców nie jest zatem działaniem zmierzającym do ograniczenia konkurencji.” (KIO 857/19)

W ocenie Izby takie decyzje Zamawiającego są podyktowane dbałością o interes własny i publiczny.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO