25.10.2021

Warunki odrzucenia oferty niespełniającej SWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, obowiązkiem Zamawiającego jest odrzucenie oferty nie spełniającej wymagań SWZ. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 czerwca 2021 r. (KIO 1103/21), odpowiedziała kiedy oraz w jakich okolicznościach do takiego odrzucenia może dojść.

Należy wiedzieć, na czym polega niezgodność

Izba podkreśliła, że odrzucenie oferty niespełniającej SWZ jest obowiązkiem, nie prawem Zamawiającego. Ustawa narzuca obowiązek odrzucenia oferty Wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w SWZ: co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji, parametrów technicznych i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Okazuje się jednak, że w praktyce określenie braku spełniania warunków SWZ nie jest proste. Zastosowanie podstawy do odrzucenia jest możliwe, kiedy można uchwycić na czym konkretnie taka niezgodność polega. Zatem, co w ofercie oraz w jaki sposób nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SWZ. Odrzuceniu podlega zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny.

Można poprawić nieistotne błędy

Powyższa zasada wynika z faktu, że obowiązkiem Zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z SWZ niemających istotnego charakteru. Przy poprawianiu oferty Zamawiający powinien jednak zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć nadrzędnej zasady prawa zamówień publicznych – zasady uczciwej konkurencji.

Także z zasady uczciwej konkurencji wynika, że ustalenie niezgodności oferty Wykonawcy na podstawie subiektywnej, rozszerzającej interpretacji SWZ, czy też ocena oferty przez pryzmat oczekiwań nieznajdujących odzwierciedlenia w zapisach SWZ jest niedopuszczalna. Wykonawca bowiem przygotowując swoją ofertę, opiera się na dosłownym brzmieniu zapisów SWZ i nie są mu znane niewyrażone w SWZ oczekiwania Zamawiającego.

Podsumowanie

Odrzucenie oferty niezgodnej z SWZ jest obowiązkiem, nie możliwością po stronie Zamawiającego.

Zamawiający ma obowiązek poprawić błędy, które nie mają istotnego charakteru dla oceny oferty.

Przy badaniu zgodności oferty z SWZ niedopuszczalna jest interpretacja rozszerzająca tych wymagań.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa