15.11.2021

Warunki udzielenia zamówienia a zasada konkurencji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Udzielając zamówienia, Zamawiający ma prawo postawić wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia pracowników Wykonawcy. Jak jednak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 września 2021 r. (KIO 2194/21) postawione wymagania nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.

Dlaczego wymogi w zakresie wiedzy i doświadczenia?

Rozstrzygając powyższą sprawę Izba wskazała na cel, jaki przyświeca określeniu wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia. To dopuszczenie do postępowania Wykonawców, którzy dają rękojmię należytego Wykonania przedmiotu przyszłej umowy. Jednocześnie umożliwia to wyeliminowanie Wykonawców, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie będą zdolni do prawidłowej realizacji zamówienia.

Negatywną konsekwencją stawiania przez Zamawiającego wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia jest ryzyko zawężenia kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie konkurencji.

Konieczna równowaga interesów

Zdaniem Izby, ustalenie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest dopuszczalne. Jednak wyłącznie w zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem Wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania.

Jak wskazała Izba, brak takiej równowagi zachodzi w sytuacji, gdy uniemożliwia się ubieganie o zamówienie Wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji. W takiej sytuacji pokrzywdzeni Wykonawcy mogą skutecznie dochodzić swoich praw w postępowaniu odwoławczym.

Podsumowanie

Określenie wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia jest dopuszczalne i ma na celu udzielenie rękojmi należytego Wykonania przedmiotu przyszłej umowy.

Naruszeniem zasady konkurencji są tak sformułowane wymogi, które nie zachowują równowagi między interesem Zamawiającego a interesem Wykonawców.

Jeśli potrzebujesz praktycznej pomocy, zapoznaj się z naszą ofertą!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa