28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania tychże ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowo, jak stanowi art. 26 ust. 2 PZP, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Wezwanie z art. 26 ust. 2 PZP jest fakultatywne!

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 10 maja 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO/KD 17/18) jasno wskazała, że wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 PZP ma charakter fakultatywny.

„Należy rozumieć w ten sposób, że ustalenie konieczności wezwania do uzupełnienia określonych dokumentów uzależnione jest od decyzji Zamawiającego, ale decyzja w tym zakresie musi być podjęta przed wszczęciem postępowania. Z chwilą ogłoszenia o zamówieniu musi być jasne, jakich dokumentów Zamawiający będzie żądał od Wykonawców.” (KIO/KD 17/18)

W ocenie Izby, od żądania dokumentów Zamawiający nie może odstąpić na późniejszym etapie. Przeciwna interpretacja – jak uznała KIO – godziłaby w podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych tj. zasadę równości i równego traktowania Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa