25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, dla zastosowania normy art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP konieczne jest wystąpienie dwóch różnych elementów:

  • przedstawiane informacje mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu oraz
  • przedstawiane przez Wykonawcę informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem KIO przedstawionym w wyroku z 4 lipca 2019 r., wystarczającym dla zastosowania sankcji jest, aby zaistniała możliwość wpływu, o czym świadczy użycie sformułowania „mogące mieć wpływ”.

„Ponadto przepis nie ogranicza zakresu podawanych przez Wykonawcę informacji, albowiem nie precyzuje (odmiennie niż w przypadku przesłanki wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP) o jakie informacje chodzi.” (KIO 1124/19)

Podsumowanie

Z orzeczenia Izby można wyciągnąć tezę, że do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP wystarczy, aby informacje przez niego przedstawione miały wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa