19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji:

  • że nie podlega wykluczeniu,
  • że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub
  • zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Do tego przepisu odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 1111/18). Izba wskazała, że przytoczony art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP zakłada kwalifikowaną postać wprowadzenia Zamawiającego w błąd. Stanowi to o zamierzonym działaniu lub rażącym niedbalstwie Wykonawcy.

Uznać zatem należy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę wyłącznie, jeśli jego działanie było zamierzone lub wynikało z rażącego niedbalstwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi