19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji:

  • że nie podlega wykluczeniu,
  • że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub
  • zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Do tego przepisu odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 1111/18). Izba wskazała, że przytoczony art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP zakłada kwalifikowaną postać wprowadzenia Zamawiającego w błąd. Stanowi to o zamierzonym działaniu lub rażącym niedbalstwie Wykonawcy.

Uznać zatem należy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę wyłącznie, jeśli jego działanie było zamierzone lub wynikało z rażącego niedbalstwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa