07.06.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga uzasadnienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest zobowiązany do informowania Wykonawców o przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oraz podania łącznej ilości punktów z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego swojej decyzji. Według Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego informację dlaczego w danym kryterium nie otrzymał maksymalnej punktacji i czym Zamawiający kierował się przyznając mu taką, a nie inną ilość punktów.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 kwietnia 2017 r. (KIO 517/17) podjęła się próby analizy znowelizowanego art. 92 ust. 1 PZP. Przepis ten zakłada, że Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o szeregu informacji „podając uzasadnienie faktyczne i prawne”.

W ocenie Izby celem tej nowelizacji było przesądzenie kwestii dotyczącej powinności Zamawiającego co do uzasadniania wszystkich dokonywanych przez niego czynności – w tym również czynności przyznawania punktacji poszczególnym Wykonawcom. Zmiana ta miała zagwarantować Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia możliwość zapoznania się z pełnym rozstrzygnięciem Zamawiającego (oraz jego motywami).

„Z przepisu tego wynika zatem zamiar Ustawodawcy, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu uzyskali pełny zakres informacji co do rozstrzygnięcia wraz z jego uzasadnieniem – nie tylko co do czynności wykluczenia, odrzucenia i wyboru oferty, ale również co do przyznawanej przez Zamawiającego punktacji poszczególnym Wykonawcom – gdyż niewątpliwie uzasadnienie faktyczne i prawne przyznanej punktacji jest informacją istotną dla Wykonawcy i wpływa chociażby na zakres składanych przez Wykonawcę środków ochrony prawnej.” (KIO 517/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa