20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

Istnieje wyjątek, którego zaistnienie nie zobowiązuje Wykonawcy do udzielania wyjaśnień, gdy przedstawia ofertę z rażąco niską ceną.

Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1a pkt 1 PZP, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% – np. od wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług.

Jak słusznie zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 lutego 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 2499/18), w tym przepisie ustawodawca przewidział wyjątek od obowiązku wzywania Wykonawcy do wyjaśnień.

„Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy wprawdzie cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o VAT lub od średniej arytmetycznej złożonych ofert, ale jednocześnie sytuacja ta jest wynikiem okoliczności oczywistych, niewymagających wyjaśnienia.” (KIO 2499/18).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi