12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 87 PZP, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Dla Wykonawcy istotne jest, aby te wyjaśnienia złożyć jak najstaranniej, gdyż brak jasnego sprostowania wskazanej przez Zamawiającego omyłki może skutkować odrzuceniem oferty.

Wyrok właśnie w takiej sprawie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 9 września 2020 r. Izba pochyliła się nad sprawą Wykonawcy, który co prawda ustosunkował się do uwag Zamawiającego, ale niewystarczająco dokładnie, co doprowadziło do wyboru innej oferty.

KIO zauważyła, że zgodnie z art.87 ust. 2 PZP, Zamawiający ma prawo do poprawienia oferty Wykonawcy w zakresie oczywistych pomyłek pisarskich, rachunkowych oraz niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zaaprobowanie tych zmian przez Wykonawcę może być traktowane jako sprostowanie oferty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Zamawiający nie przedstawił sposobu tej poprawy, a jedynie poinformował o niej Wykonawcę (zgodnie z art.87 ust.2 PZP).

W omawianej sytuacji, Zamawiający wraz z informacją o naniesionych poprawach zażądał od Wykonawcy wyjaśnienia wątpliwości w ofercie, szczególnie dotyczących kwestii ceny. Jak czytamy w wyroku KIO 1396/20:

„Wniesienie nowego kosztorysu ofertowego (po upływie terminu na składanie ofert) nie może być potraktowane jako złożenie wyjaśnień, gdyż Zamawiający – aby móc nanieść niektóre poprawki – musi znać powody pojawienia się omyłek w ofercie i dokładnie znać sposób poprawy omyłek.”

Zarówno w przypadku omyłek w ofercie jak i kwestii ceny, KIO postawiło szczególny nacisk na poinformowanie Zamawiającego, skąd wzięły się pierwotne wartości i jak zostały one zmienione. Oznacza to, że w świetle wyroku KIO 1396/20, o starannym wyjaśnieniu oferty stanowi nie tylko zmiana lub utrzymanie podważanych fragmentów oferty, ale również wskazanie na jakiej podstawie te wartości są określane, w sposób nie budzący wątpliwości po stronie Zamawiającego.

Podsumowanie 

Przepisy umożliwiające Zamawiającemu poprawienie oferty nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku złożenia wyjaśnienia na żądanie Zamawiającego. 

Wyjaśnienie oferty dotyczy nie tylko tego co się ostatecznie w ofercie znalazło, ale też podstaw, na których taka treść oferty została sformułowana.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa