25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Powyższe uprawnienie wprost reguluje art. 87 ust. 1 PZP.

Dodatkowo, zgodnie z powyższą regulacją niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą:

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale podjętej 9 maja 2019 r. wskazała, że zastosowanie art. 87 ust. 1 PZP wymaga wystąpienia wątpliwości po stronie Zamawiającego.

W ocenie Izby, istnienie tych wątpliwości powinno wynikać z uzasadnionych przesłanek, choćby w postaci dowodu przedstawionego przez innego Wykonawcę.

„Trudno racjonalnie oczekiwać, że Zamawiający każdorazowo będzie uchylał swoje decyzje na skutek gołosłownych twierdzeń innych Wykonawców.”  (KIO/KD 38/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO