21.02.2018

Wyjaśnienia ceny wskazanej w ofercie – optymalizacja podatkowa

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Możliwość taką daje Zamawiającemu art. 90 ust. 1 PZP, kiedy proponowana oferta budzi jego  wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2133/17) wskazała, że procedura składania wyjaśnień (oparta o treść art. 90 ust. 1 PZP) ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy Wykonawca w sposób rzetelny skalkulował swoją ofertę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

„Ocena [skalkulowania oferty – przyp. aut.] powinna uwzględniać zarówno formę, zakres prowadzenia działalności, jak również inne okoliczności towarzyszące, które mogą mieć wpływ na proces kształtowania wynagrodzenia i ponoszenia (w tym rozkład) kosztów pomiędzy poszczególne zlecenia (dostawy).” – (KIO 2133/17)

Co ważne, KIO podkreśliła, że tożsamość siedziby podmiotów, czy też istniejące pomiędzy nimi powiązania osobowe wskazują na wzajemną relację. Może ona umożliwiać redukcję kosztów, dopuszczalną prawem optymalizację podatkową, podział ponoszonych ciężarów związanych z prowadzoną działalnością, czy też wspólne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa